Хэвлэлийн мэдээ

Ажлын байр

93%

2017 оны I улирлын эцсээр "Оюу толгой”-н нийт ажиллах хүчний 93 хувийг монгол иргэд бүрдүүлж байна.

5

Нээлттэй ажлын байр