Нээлттэй ажлын байр

Хуваарь гаргагч ( 1) Хуваарь гаргагч ( 1)
Харилцаа холбооны инженер (3) Харилцаа холбооны инженер (3)