Нээлттэй ажлын байр

Дадлагажигч оюутан /1/ Дадлагажигч оюутан /1/
Дадлагажигч оюутан /2/ Дадлагажигч оюутан /2/
Дадлагажигч оюутан /2/ Дадлагажигч оюутан /2/
Дадлагажигч оюутан (6) Дадлагажигч оюутан (6)
Дадлагажигч оюутан (1) Дадлагажигч оюутан (1)
Дадлагажигч оюутан (1) Дадлагажигч оюутан (1)
 Дадлагажигч оюутан (2) Дадлагажигч оюутан (2)