Байгаль орчин, биологийн төрөл зүйл хариуцсан хэлтэс