Мэдээллийн системийн хэлтэс

Програм хангамж  хөгжүүлэгч Програм хангамж хөгжүүлэгч
Техникийн системийн шинжээч Техникийн системийн шинжээч