Гүйцэтгэх удирдлагын баг

Анүүп Каяарат

Гадаад Харилцаа, Олон Нийттэй Харилцах асуудал хариуцсан ерөнхий менежер (үүрэг гүйцэтгэгч)

Анүүп Каяарат нь 2014 оны арван нэгдүгээр сард Оюу толгой компанид орж, ажилчдын оролцоо, оролцогч талуудын харилцаа, хэвлэл мэдээллийн алба, компанийн гадаад сурталчилгаа, харилцаа, үйлчилгээ хариуцсан Гадаад Харилцаа болон Олон Нийттэй Харилцах багийг удирдан ажиллаж байна. Анүүп сэтгүүл зүй, зөвлөх үйлчилгээ, олон нийтийн харилцаа, хямралын менежментийн чиглэлээр 18 орчим жил ажилласан туршлагатай.