EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Бүх төрлийн эрэг боолтууд

Тендерийн дугаар: Төлөвлөсөн
Нээх огноо: 2017-06-04 00:00
Хаах огноо: 2017-07-04 00:00
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

.