EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Гагнуурын материал, хэрэгслүүд

Тендерийн дугаар: Төлөвлөсөн
Нээх огноо: 2017-02-01 00:00
Хаах огноо: 2017-03-31 00:00
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

.