ГАРЫН АВЛАГА, ЗӨВЛӨМЖҮҮД

•    Худалдан авалт хийх гэрээний ерөнхий нөхцлүүд
•    Ханган Нийлүүлэгчдийг Хөгжүүлэх Бодлого
•    Ханган нийлүүлэгчээр бүртгүүлэх гарын авлага – анхлан бүртгүүлэгчдэд
•    Ханган нийлүүлэгчээр бүртгүүлэх гарын авлага – бүртгэлээ шинэчлэн сайжруулах
•    Ханган нийлүүлэгчдэд зориулсан зөвлөмж
•    Худалдан авалтын процесс
•    Ханган нийлүүлэгчдийн ангилал
•    Ариба системийн Ханган нийлүүлэгчийн гарын авлага
•    "Оюу толгой" компанийн үйлчилгээний ерөнхий нөхцөл
•    “Оюу толгой” компанийн Бараа бүтээгдэхүүний ерөнхий нөхцөл
Худалдах авах үйл ажиллагааны бодлогууд