EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Генераторын сэлбэг хэрэгсэл

Тендерийн дугаар: Төлөвлөсөн
Нээх огноо: 2017-10-01 00:00
Хаах огноо: 2017-11-01 00:00
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

.