EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Геологийн өрөмдлөгийн үйлчилгээ

Тендерийн дугаар: Төлөвлөсөн
Нээх огноо: 2017-05-31 00:00
Хаах огноо: 2017-06-30 00:00
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

.