Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө

Зам, Цахилгаан Дамжуулах Шугамд Үзлэг Шалгалт Хийх Журам