EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Материал түгээлтийн автомат машин, дагалдах үйлчилгээ

Тендерийн дугаар: Төлөвлөсөн
Нээх огноо: 2017-03-31 00:00
Хаах огноо: 2017-04-30 00:00
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

.