Мэдээллийн нээлттэй уулзалт

Оюу Толгойн Худалдан авалтын газраас Улаанбаатар болон Өмнөговь аймагт тус тус ээлжлэн сар тутам нээлттэй уулзалт зохион байгуулж эхэлсэн бөгөөд уулзалтын үеэр дараах мэдээллийг өгнө. Үүнд:

  • Худалдан авалтын бодлого, удирдан чиглүүлэх баримт бичгүүд
  • Нийлүүлэлт хийхэд тавигдах нийтлэг шаардлагууд
  • Худалдан авалтын процесс/ Тендерийн баримт бичгүүд
  • Хэрхэн ханган нийлүүлэгчээр бүртгүүлэх
  • Хаанаас мэдээлэл авах, хаана хандах
Оролцох хүсэлтээ энд дарж бүртгүүлнэ үү.