Үйл ажиллагааны менежментийн төлөвлөгөө

Оюу Толгой Автозамын Хөндлөнгийн Мэргэжлийн Шинжээчдийн Тайлан