Худалдан авалт

Төрөл бүрийн Цахилгааны уртасгагч 230 V Монгол улсад үйлдвэрлэн нийлүүлэх тухай

Pre-estimated Annual Consumption/
Урьдчилсан Баримжаа Жилийн хэрэглээ
(Subject to change / Цаашид өөрчлөгдөж болно)
Required Standards /
Стандарт шаардлага
(Subject to change / Цаашид өөрчлөгдөж болно)
N/A N/A