EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Хаалтууд

Тендерийн дугаар: Төлөвлөсөн
Нээх огноо: 2017-06-01 00:00
Хаах огноо: 2017-07-31 00:00
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа: Төлөвлөсөн

.