ГАРЫН АВЛАГА, ЗӨВЛӨМЖҮҮД

Худалдан авалт хийх гэрээний ерөнхий нөхцлүүд