​Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд бүртгүүлэх

​Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд бүртгүүлэх


Оюу Толгой компанитай хамтарч ажиллахад нэн тэргүүнд манай Ханган нийлүүлэгчдийн мэдээллийн санд бүртгүүлэх хэрэгтэй. Энэхүү санд бүртгүүлэхийг сонирхсон аливаа аж ахуйн нэгжид нээлттэй бөгөөд бүртгүүлэх үйл явц нь энгийн хялбар, бага хугацаа орно.

Файлууд үзэх | Ханган нийлүүлэгчээр бүртгүүлэх
Mэдээллийн нээлттэй уулзалт

Mэдээллийн нээлттэй уулзалт


Оюу Толгойн Худалдан авалтын газраас Улаанбаатар хот, Өмнөговь аймгийн Даланзадгад болон Ханбогд сумуудад тус тус ээлжлэн сар тутам мэдээллийн нээлттэй уулзалт зохион байгуулдаг бөгөөд уулзалтын үеэр дараах мэдээллүүдийг өгдөг. Үүнд:

- Худалдан авалтын бодлого, стратеги, удирдан чиглүүлэх баримт бичгүүд

- Худалдан авалтын процесс/ Тендерийн баримт бичгүүд

- Нийлүүлэлт хийхэд тавигдах нийтлэг шаардлагууд

- Хэрхэн ханган нийлүүлэгчээр бүртгүүлэх

- Хаанаас мэдээлэл авах, хаана хандах