Бизнесийн ёс зүй

Ханган нийлүүлэгчийн ёс зүйн дүрэм
Үзэх
Oюу Толгой ХХК-ийн Худалдан авалт хариуцсан ажилтны ёс зүйн дүрэм
Үзэх
Бизнесийн ёс зүйн зарчмууд
Үзэх
Бидний ажлын арга барил
Үзэх

Бодлого журам

Ханган нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэх бодлого
Үзэх
Ханган нийлүүлэгчийн ангилал болон тодорхойлолт
Үзэх
Худалдан авалтын үйл ажиллагаа
Үзэх
Нийлүүлэгчийн гэрээ хэрэгжүүлэх чадварын тухай
Үзэх

Аюулгүй ажиллагаа

C4 Өндөрт ажиллах
Үзэх
C5 Хязгаарлагдмал орчин
Үзэх
C6 Кран болон өргөлтийн тоног төхөөрөмж
Үзэх
C7 Нисэхийн аюулгүй ажиллагаа
Үзэх
D1 Гүний уурхай
Үзэх
D3 Налуугийн геотехникийн аюулын удирдлага
Үзэх
D5 Хаягдлын далан, ус хадгалах байгууламжийн удирдлага
Үзэх
Ноцтой эрсдэлүүд ба хяналт
Үзэх
Амь нас хамгаалах зургаан дүрэм
Үзэх