Бизнесийн ёс зүй

Ханган нийлүүлэгчийн ёс зүйн дүрэм
Үзэх
Oюу Толгой ХХК-ийн Худалдан авалт хариуцсан ажилтны ёс зүйн дүрэм
Үзэх
Бизнесийн ёс зүйн зарчмууд
Үзэх
Бидний ажлын арга барил
Үзэх

Бодлого журам

Гэрээт байгууллагын хамтын ажиллагаа хариуцсан баг
Үзэх
Төлбөрийн нөхцөл
Үзэх
Ханган нийлүүлэгчийн ангилал болон тодорхойлолт
Үзэх
Ханган нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэх бодлого
Үзэх

Аюулгүй ажиллагаа

C1 Тусгаарлалт
Үзэх
C2 Цахилгааны аюулгүй ажиллагаа
Үзэх
C3 Тээврийн хэрэгсэл, жолоодлого
Үзэх
C4 Өндөрт ажиллах
Үзэх
C5 Хязгаарлагдмал орчин
Үзэх
C6 Кран болон өргөлтийн тоног төхөөрөмж
Үзэх
D1 Гүний уурхай
Үзэх
D3 Налуугийн геотехникийн аюулын удирдлага
Үзэх
D5 Хаягдлын далан, ус хадгалах байгууламжийн удирдлага
Үзэх
Ноцтой эрсдэлүүд ба хяналт
Үзэх
Амь нас хамгаалах зургаан дүрэм
Үзэх