EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн шүүлтүүрүүд

Тендерийн дугаар: Төлөвлөсөн
Нээх огноо: 2017-02-28 00:00
Хаах огноо: 2017-03-31 00:00
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

.