EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Цахилгаан эксковаторын кабель

Тендерийн дугаар: Төлөвлөсөн
Нээх огноо: 2017-05-01 09:00
Хаах огноо: 2017-06-30 17:00
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

.