EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Үйлдвэрлэлийн cэлбэг хэрэгслүүд

Тендерийн дугаар: Төлөвлөсөн
Нээх огноо: 2017-04-03 09:00
Хаах огноо: 2017-05-31 17:00
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

.