EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Өрөмдлөгийн сэлбэг хэрэгслүүд

Тендерийн дугаар: Төлөвлөсөн
Нээх огноо: 2017-07-01 00:00
Хаах огноо: 2017-08-31 00:00
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

.