Тайлан

2015 оны Байгаль орчны менежментийн биелэлтийн тайлан

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу толгой төслийн 2015 оны Байгаль орчны менежментийн биелэлтийн тайлан