Тайлан

2016 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу толгой төслийн 2016 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө