Тайлан

2016 оны Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний нэмэлт тодотгол

Оюу толгойн ордоос зэс, алт олборлох, боловсруулах төслийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний нэмэлт тодотгол