Тайлан

2017 оны Оюу толгойн уурхайн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хураангуй

Оюу толгойн уурхайн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хураангуй