Бидний тухай

Mэдээллийн нээлттэй уулзалт


Оюу Толгойн Худалдан авалтын газраас Улаанбаатар хот, Өмнөговь аймгийн Даланзадгад болон Ханбогд сумуудад тус тус ээлжлэн сар тутам мэдээллийн нээлттэй уулзалт зохион байгуулдаг бөгөөд уулзалтын үеэр дараах мэдээллүүдийг өгдөг. Үүнд:

- Худалдан авалтын бодлого, стратеги, удирдан чиглүүлэх баримт бичгүүд

- Худалдан авалтын процесс/ Тендерийн баримт бичгүүд

- Нийлүүлэлт хийхэд тавигдах нийтлэг шаардлагууд

- Хэрхэн ханган нийлүүлэгчээр бүртгүүлэх

- Хаанаас мэдээлэл авах, хаана хандах