EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Тос болон түлш шинжлэх үйлчилгээ

Тендерийн дугаар: Төлөвлөсөн
Нээх огноо: 2017-07-25 00:00
Хаах огноо: 2017-08-31 00:00
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

.