EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Гал унтраагуур хангах болон холбогдох үйлчилгээ үзүүлэх

Тендерийн дугаар: Төлөвлөсөн
Нээх огноо: 2017-10-31 00:00
Хаах огноо: 2017-11-30 00:00
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

.