EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Дугуй засварын туслах үйлчилгээ

Тендерийн дугаар: Төлөвлөсөн
Нээх огноо: 2017-11-30 00:00
Хаах огноо: 2017-12-31 00:00
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

.