EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Улаанбаатар хот дахь авто машинуудыг түлшээр хангах

Тендерийн дугаар: Төлөвлөсөн
Нээх огноо: 2017-07-25 00:00
Хаах огноо: 2017-08-31 00:00
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

.