EOI - Оролцох сонирхол хүлээн авах

Хариуцлагатай жолоодлогын сургалт

Тендерийн дугаар: Төлөвлөсөн
Нээх огноо: 2017-08-31 00:00
Хаах огноо: 2017-09-30 00:00
Гэрээ байгуулахаар төлөвлөсөн хугацаа:

.