Мэдээллийн системийн хэлтэс

Техникийн системийн шинжээч Техникийн системийн шинжээч